China – Tianjin

China – Tianjin

Global Castings (Tianjin) Co., Ltd.

No. 97 Xinhuan Nan Street
Teda West Zone 300462, Tianjin, China
+86 22 5880 2701
info@globalcastings.com

Careers

Zang Cindy Yunjing
ciyza@GlobalCastings.com